ČINNOST

Zpracování studií

Vědecko-výzkumné projekty

Posuzování vlivů na ŽP (EIA, SEA)

Botanický monitoring a snímkování vegetace

Biologický průzkum

Vyhodnocování podílu defragmentace krajiny a zprůchodňování liniové infrastruktury pro živočichy

Projekty a zakládání ovocných sadů starých krajových odrůd pro zachování genetické diversity kulturních plodin

Ex situ konzervace odrůd kulturních plodin

Dokumentace IPPC

GIS aplikace